Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

22.09.2023
USD 387.24 +0.89
GBP 474.21 -3.36
EUR 411.87 -1.60
GEL 145.03 +0.46
RUB 4.03 +0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.17 -0.02
ARS
AUD 249.46 -0.86
BGN
BRC
BYR
CAD 287.87 +0.19
CHF 426.99 -3.82
CNY 53.99 +0.13
CZK 16.91 -0.03
DKK
EGP
EUR 411.87 -1.60
GBP 474.21 -3.36
GEL 145.03 +0.46
HKD 49.52 +0.13
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.67 +0.03
IRR 0.92
ISK
JPY 26.12 -0.01
KGS 4.37 -0.01
KRW
KWD
KZT 8.19 +0.02
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 35.98 -0.05
PLN 89.57 +0.68
RON
RUB 4.03 +0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 34.6 -0.26
SGD 283.57 +0.14
SYP
TJS 35.46 +0.10
TMT
TRY
UAH 10.49 +0.03
USD 387.24 +0.89
UZS 0.32
BRL 78.47 -0.91
BYN 118.82 +0.19
XDR 509.85 -0.15
XAU 23841.85 -192.39
XAG 289.34 -0.45
NZD 230.87 +0.53


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️