Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

02.06.2023
USD 387.22 +0.24
GBP 485.19 +2.66
EUR 416.92 +2.43
GEL 146.74 +0.16
RUB 4.78
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.42 +0.06
ARS
AUD 256.57 +4.14
BGN
BRC
BYR
CAD 288.65 +3.37
CHF 427.58 +1.34
CNY 54.58 +0.05
CZK 17.61 +0.12
DKK
EGP
EUR 416.92 +2.43
GBP 485.19 +2.66
GEL 146.74 +0.16
HKD 49.41 +0.01
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.7 +0.01
IRR 0.92
ISK
JPY 27.88 +0.15
KGS 4.42
KRW
KWD
KZT 8.63 +0.01
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 35.27 +0.56
PLN 92.62 +1.38
RON
RUB 4.78
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.17 +0.51
SGD 288.05 +1.67
SYP
TJS 35.62 +0.12
TMT
TRY
UAH 10.48
USD 387.22 +0.24
UZS 0.34
BRL 77.23 +0.69
BYN 132.38 -0.13
XDR 515 +1.30
XAU 24579.49 +139.03
XAG 292.44 +3.11
NZD 236.05 +3.05


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️