Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

05.08.2022
USD 406.14 +0.19
GBP 493.05 -1.23
EUR 415.64 +1.98
GEL 149.87 +0.49
RUB 6.71 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 110.58 +0.05
ARS
AUD 282.1 -1.42
BGN
BRC
BYR
CAD 315.15 -1.48
CHF 425.14 +2.01
CNY 60.25 +0.23
CZK 16.91 +0.16
DKK
EGP
EUR 415.64 +1.98
GBP 493.05 -1.23
GEL 149.87 +0.49
HKD 51.74 +0.03
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.13 +0.03
IRR 0.97
ISK
JPY 30.51 +0.26
KGS 4.9 +0.01
KRW
KWD
KZT 8.52 +0.02
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 41.65 -0.15
PLN 88.3 +0.78
RON
RUB 6.71 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 40.06 +0.14
SGD 295.2 +0.91
SYP
TJS 39.55 -0.04
TMT
TRY
UAH 11 -0.02
USD 406.14 +0.19
UZS 0.37
BRL 77.9 +1.07
BYN 156.5 +0.34
XDR 536.21 -0.06
XAU 23284.50 +297.38
XAG 264.61 +4.62
NZD 255.42 -0.78


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️