Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

27.06.2022
USD 409.64 +1.08
GBP 502.63 -0.10
EUR 433.52 +2.98
GEL 139.69 +0.55
RUB 7.69 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 111.53 +0.30
ARS
AUD 283.96 +1.69
BGN
BRC
BYR
CAD 317.77 +2.72
CHF 427.38 +0.55
CNY 61.28 +0.30
CZK 17.54 +0.15
DKK
EGP
EUR 433.52 +2.98
GBP 502.63 -0.10
GEL 139.69 +0.55
HKD 52.21 +0.16
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.23 +0.01
IRR 0.98 +0.01
ISK
JPY 30.29 +0.04
KGS 5.08 +0.01
KRW
KWD
KZT 8.89 +0.15
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 41.64 +0.37
PLN 92.13 +0.68
RON
RUB 7.69 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 40.64 +0.37
SGD 295.88 +1.78
SYP
TJS 35.33 -0.43
TMT
TRY
UAH 13.82 -0.02
USD 409.64 +1.08
UZS 0.38
BRL 78.13 +0.16
BYN 161.82 +0.43
XDR 547.28 +2.51
XAU 24041.60 -152.69
XAG 274.73 -3.55
NZD 258.52 +1.09


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️