Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

01.12.2022
USD 395.35 +0.48
GBP 480.03 +6.42
EUR 411.92 +3.03
GEL 146.02 +0.58
RUB 6.46 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 107.64 +0.13
ARS
AUD 268.8 +3.21
BGN
BRC
BYR
CAD 294.38 +2.83
CHF 418.4 +2.79
CNY 55.51 +0.49
CZK 16.92 +0.13
DKK
EGP
EUR 411.92 +3.03
GBP 480.03 +6.42
GEL 146.02 +0.58
HKD 50.8 +0.18
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.87 +0.03
IRR 0.94
ISK
JPY 28.97 +0.53
KGS 4.68
KRW
KWD
KZT 8.45 +0.03
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 40.25 +0.52
PLN 87.74 +0.08
RON
RUB 6.46 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 37.74 +0.31
SGD 291 +2.18
SYP
TJS 38.92 +0.04
TMT
TRY
UAH 10.7
USD 395.35 +0.48
UZS 0.35
BRL 76.17 +1.45
BYN 162.53 +0.36
XDR 519.82 +0.86
XAU 22288.38 +37.22
XAG 274.04 +2.80
NZD 250.69 +4.45


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️