Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

29.09.2022
USD 405.93 -2.11
GBP 439.58 +4.89
EUR 394.24 +3.95
GEL 143.31 -0.75
RUB 7.12 +0.13
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 110.52 -0.57
ARS
AUD 262.72 +1.13
BGN
BRC
BYR
CAD 296.67 +0.26
CHF 414.81 +2.57
CNY 57.09 -0.29
CZK 15.98 +0.19
DKK
EGP
EUR 394.24 +3.95
GBP 439.58 +4.89
GEL 143.31 -0.75
HKD 51.71 -0.27
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.96 -0.02
IRR 0.97
ISK
JPY 28.06 -0.14
KGS 4.94 -0.03
KRW
KWD
KZT 8.51 -0.03
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 37.71 +0.50
PLN 81.14 +0.34
RON
RUB 7.12 +0.13
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 35.94 +0.10
SGD 282.29 +0.38
SYP
TJS 39.53 -0.67
TMT
TRY
UAH 10.99 -0.06
USD 405.93 -2.11
UZS 0.37
BRL 75.53 -0.31
BYN 162.35 -1.55
XDR 514.25 -4.73
XAU 21562.13 +122.09
XAG 238.25 -6.81
NZD 230.89 +1.45


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️