Exchange Rates From Central Bank of Armenia
25.01.2022
USD 482.26 +0.63
GBP 650.09 -1.41
EUR 544.28 -1.21
GEL 157.19 +0.72
RUB 6.14 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.3 +0.17
ARS 4.61 -0.01
AUD 344.72 +0.21
BGN 278.49 -0.28
BRC
BYR
CAD 381.72 -0.56
CHF 524.48 -3.91
CNY 76.04 +0.09
CZK 22.29 -0.01
DKK 73.12 -0.17
EGP 30.71 +0.07
EUR 544.28 -1.21
GBP 650.09 -1.41
GEL 157.19 +0.72
HKD 61.93 +0.06
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 15.13 -0.04
ILS 151.84 -0.18
INR 6.46
IRR 1.15
ISK 37.28 -0.12
JPY 42.28 -0.11
KGS 5.69 +0.01
KRW 40.24 -0.02
KWD 1595.04 +2.03
KZT 11.08 +0.02
LBP 31.95 +0.04
LTL
MDL 26.87 +0.11
MXN 23.39 -0.10
NOK 53.57 -0.18
PLN 118.97 -0.87
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 110.57 +0.14
RUB 6.14 -0.03
SAR 128.56 +0.16
SDR
SEK 51.96 -0.38
SGD 358.75 +0.80
SYP 0.19
TJS 42.82 +0.07
TMT 137.79 +0.18
TRY 35.63 -0.20
UAH 16.83 -0.12
USD 482.26 +0.63
UZS 0.45 +0.01
BRL 87.83 -0.52
BYN 184.34 -0.47
XDR 675.6 +0.34


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️