Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

23.02.2024
USD 404.35 -0.01
GBP 512.47 -0.18
EUR 437.67 -1.30
GEL 152.6 +0.01
RUB 4.35
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 110.09
ARS
AUD 265.29 -0.94
BGN
BRC
BYR
CAD 299.81 -0.74
CHF 459.07 -1.84
CNY 56.17 -0.06
CZK 17.25 -0.09
DKK
EGP
EUR 437.67 -1.30
GBP 512.47 -0.18
GEL 152.6 +0.01
HKD 51.68 -0.02
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.88
IRR 0.96
ISK
JPY 26.82 -0.11
KGS 4.52
KRW
KWD
KZT 8.97 +0.01
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 38.33 -0.37
PLN 101.36 -0.41
RON
RUB 4.35
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 39.17 -0.12
SGD 300.72 -0.82
SYP
TJS 36.91 -0.02
TMT
TRY
UAH 10.56 +0.05
USD 404.35 -0.01
UZS 0.32
BRL 81.45 -0.43
BYN 124.53 -0.34
XDR 537.29 +1.05
XAU 26312.31 -36.40
XAG 299.91 -0.08
NZD 250.21 -0.86


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️