Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

20.05.2022
USD 458.98 -0.42
GBP 572.99 +1.96
EUR 485.74 +1.67
GEL 158.68 +1.35
RUB 7.81 +0.41
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 124.96 -0.11
ARS
AUD 324.22 +2.04
BGN
BRC
BYR
CAD 359 +0.43
CHF 472.69 +2.04
CNY 68.01 -0.03
CZK 19.68 +0.12
DKK
EGP
EUR 485.74 +1.67
GBP 572.99 +1.96
GEL 158.68 +1.35
HKD 58.49 -0.05
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.92 +0.01
IRR 1.09
ISK
JPY 35.85 -0.13
KGS 5.57 -0.07
KRW
KWD
KZT 10.77 +0.09
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 47.38 +0.57
PLN 104.72 +0.59
RON
RUB 7.81 +0.41
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 46.37 +0.22
SGD 332.98 +1.28
SYP
TJS 36.73 -0.08
TMT
TRY
UAH 15.61 -0.02
USD 458.98 -0.42
UZS 0.41
BRL 93.11 +0.65
BYN 183.28 +0.94
XDR 615.23 +0.22
XAU 27211.07 +467.68
XAG 318.15 -1.84
NZD 293.93 +1.80


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️