Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

27.01.2023
USD 396.02 +0.37
GBP 490.04 -0.21
EUR 431.27 -0.19
GEL 150.5 +0.69
RUB 5.71 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 107.82 +0.10
ARS
AUD 281.65 +0.15
BGN
BRC
BYR
CAD 297.4 +1.83
CHF 430.13 -0.77
CNY 58.49 +0.05
CZK 18.1 -0.03
DKK
EGP
EUR 431.27 -0.19
GBP 490.04 -0.21
GEL 150.5 +0.69
HKD 50.59 +0.05
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.86 +0.01
IRR 0.94
ISK
JPY 30.51 +0.01
KGS 4.62 +0.02
KRW
KWD
KZT 8.6 +0.02
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 40.1 +0.03
PLN 91.65 +0.26
RON
RUB 5.71 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 38.47 -0.17
SGD 301.59 -0.04
SYP
TJS 38.61 +0.04
TMT
TRY
UAH 10.72
USD 396.02 +0.37
UZS 0.35
BRL 78.11 +0.18
BYN 150.04 -0.56
XDR 535.64 +1.63
XAU 24604.61 +43.98
XAG 301.88 +3.84
NZD 256.90 +0.40


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️